Scroll to top
sk

Správa registratúry – archivácia registratúrnych záznamov – úschova písomností

Tieto služby, ktorých oprávnenie je viazané živnosťou – správa registratúry zapísanej v predmete činnosti v Obchodnom registri, ako aj osvedčením o získanom vzdelaní – podnikový archivár konateľa spoločnosti vykonávame od roku 2003 v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a doplnení ďalších zákonov, vyhláškou MV SR č. 628/2002 Z.z, zákona o účtovníctve 431/2002 Z.z. ako aj v súlade so súvisiacimi platnými právnymi normami služby. Správu registratúry vykonávame v priestoroch určených a vyhovujúcich na dlhodobú úschovu registratúrnych záznamov, ktoré sú vo vlastníctve OLIMPO s.r.o. Našimi klientami sú predovšetkým správcovia konkurzných podstát a iné právnické a fyzické osoby.

Zároveň dodávame pre správcov konkurzných podstát službu v oblasti presťahovania archívu, jeho uskladnenia a odborného spravovania až do doby odovzdania na dlhodobú úschovu písomností a taktiež službu v segmente inventarizácie HIM, DHIM, materiálových zásob a ostatného majetku, vrátane jeho presťahovania a uskladnenia vo svojich priestoroch.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.